ظرفیت نصب شده نیروگاه های تجدیدپذیر  

 

 انشعاب برق مشترکین به تفکیک استان