صیانت از منابع با توسعه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق