ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
علی نظری
دفتر حراست و امور محرمانه - مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه

کارشناسی ارشد

88362161

88576064

88085006

325-326

7

اهم فعالیت دفتر: انجام امور حراستی و حفاظتی سازمان اعم از حفاظت پرسنل، حفاظت فیزیکی و حفاظت فناوری اطلاعات

ارسال ایمیل

ارسال پیام به علی نظری