ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
ضیاءالدین جعفرنژاد
حوزه ریاست - مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

کارشناسی ارشد

خدمات و پشتیبانی سازمان مدیریت صنعتی ایران 

روابط عمومی و اموربین الملل موسسه مطالعات و بهره وری

خدمات و پشتیبانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

88086737

88086737

6

اهم فعالیت دفتر: راهبری امور روابط عمومی، اطلاع رسانی، ترویج و آگاه سازی در حوزه های ماموریتی سازمان ، - راهبری توسعه ارتباطات و همکاری های بین المللی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، از طریق ارتباط با بخش های دولتی، عمومی و خصوصی خارجی و سازمان ها و نهادهای بین المللی مرتبط ، - مدیریت ارتباطات و ساماندهی امور حوزه ریاست سازمان و تعاملات داخل سازمانی بخش های مختلف سازمان با دفتر ریاست و شخص معاون محترم وزیر و رئیس سازمان

ارسال ایمیل

ارسال پیام به ضیاءالدین جعفرنژاد