ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
جعفر محمدنژاد سیگارودی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی - مدیر کل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی

کارشناسی ارشد

 

88377044

88377044

25

اهم فعالیت دفتر: -تدوین و بررسی طرح های پیشنهادی حوزه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی؛ -تدوین و به روز رسانی سند چشم انداز و نظارت بر شاخص های دستیابی به نتایج سند چشم آن؛ -تدوین شاخص های کلان ارزیابی طرح های منتخب، برنامه ریزی و نظارت بر پیشرفت آنها؛ -مدیریت و اجرای طرح های ملی توسعه منابع تجدیدپذیر و بهره وری انرژی؛

ارسال ایمیل

ارسال پیام به جعفر محمدنژاد سیگارودی