ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
سالار آتش پر گرگری
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات - مدیرکل دفتر برنامه راهبردی و تنظیم مقررات

کارشناسی ارشد

• کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت از دانشگاه علم و صنعت
• کارشناسی مهندسی برق قدرت از دانشگاه تهران

• مدیرکل دفتر برنامه ریزی راهبردی و تنظیم مقررات ساتبا از 31/04/1399 تا اکنون
• رئیس گروه آمار و برنامه ریزی تلفیقی ساتبا از 09/11/1396 تا 31/04/1399
• رئیس گروه تولید پراکنده برق و حرارت سابا از 11/03/1390 تا 09/11/1396
• کارشناس ارشد مطالعات توزیع سابا از 28/07/1389 تا 11/03/1390
• کارشناس دفتر مطالعات و بهره وری انتقال و توزیع سابا از 20/08/1388 تا 28/07/1389

88086948

88086948

88085006-9

329

19

اهم فعالیت های دفتر: _راهبری اقدامات در حوزه تدوین تعرفه ها و برنامه های بلندمدت و میان مدت در راستای تحقق اهداف و تلفیق با برنامه های کلان در راستای پایش اجرای سیاست های بالادستی _هدایت اقدامات سیاست گذاری و تدوین سازوکارها در راستای توسعه بخشی از طریق سیاست گذاری _تعرفه گذاری و برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت _ایجاد سازوکار رصد روند پیشرفت برنامه های میان مدت و بلندمدت سازمان و رصد اثربخشی سیاست ها و برنامه ها _هدایت فعالیت ها در حوزه آمار _نظارت بر تهیه و ارایه گزارش های آماری و راهبری کمیته های مربوطه و تشکیل بانک های اطلاعاتی _ مطالعات سیاست پژوهی، تدوین مقررات، اصلاح قراردادها و تعرفه گذاری در راستای ایجاد زیرساخت و قوانین حمایتی در حوزه تجدیدپذیر و بهره وری

ارسال ایمیل

ارسال پیام به سالار آتش پر گرگری