ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
میترا غلامی جورشری
معاونت فنی و مهندسی - مدیرکل دفتر پتانسیل‌سنجی و ارزیابی منابع انرژی های تجدیدپذیر

کارشناسی ارشد

رئیس گروه اطلاعات انرژی، مدلسازی و ارزیابی تلفیقی دفتر پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع ساتبا
کارشناس مسئول دفتر هیدروژن و پیل سوختی سانا

88090209

88090209

88085006-9

250

16

اهم فعالیت های دفتر: - تعریف و تصویب پروژه های ملی در خصوص پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع انرژی های تجدیدپذیر - ارزیابی ظرفیت های منابع و شناسایی مناطق مستعد جهت احداث نیروگاه تجدیدپذیر - تدوین اطلس های میان مقیاس و ریز مقیاس انرژی های تجدیدپذیر. - شناسایی روش ها و فناوری های نوین و نرم افزارهای تخصصی جهت جمع آوری و تحلیل داده های مرتبط با تدوین اطلس های میان مقیاس و ریز مقیاس منابع تجدیدپذیر در سطح کشور. - تهیه بسته های حمایتی شامل معرفی زون های پرپتانسیل شناسایی شده در کشور بهمراه اطلاعات فنی مربوطه با هدف توسعه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر ظرفیت بالا. - مدل سازی و ارزیابی تلفیقی اطلاعات انرژی با هدف اولویت بندی و تعیین سهم پتانسیل انرژی های تجدیدپذیر با توسعه نرم افزارهای مدلسازی و بانک اطلاعاتی تجدیدپذیر. - تعیین اولویت توسعه انرژی درکشور با هم پوشانی ارزیابی تلفیقی هر استان در راستای آمایش سرزمین تجدیدپذیرها. - شناسایی شاخص ها و اولویت های مورد نیاز جهت تسهیل سرمایه گذاری، احداث و راه اندازی نیروگاه های تجدیدپذیر بمنظور تعیین محتویات بسته سرمایه گذاری. - تهیه بسته های سرمایه گذاری با هدف پاسخگویی به نیاز توسعه دهندگان و سرمایه گذاران حوزه انرژی های تجدیدپذیر.

ارسال ایمیل

ارسال پیام به میترا غلامی جورشری