ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
مریم آبیاری
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی - مدیر اداره کل امور اداری و پشتیبانی

کارشناسی ارشد88370008

88370008

15

اهم فعالیت دفتر: -برنامه ریزی و اجرای کلیه امور کارگزینی و نظام پرداخت کارکنان سازمان از قبیل انتصاب، ارتقاء، انتقال و ماموریت، مرخصی و کارکرد -برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور رفاهی، بیمه و حفظ و نگهداری اموال، تاسیسات و آسانسور و ساختمان ها، خوردوهای سازمانی و سایر خدمات عمومی سازمان

ارسال ایمیل

ارسال پیام به مریم آبیاری