ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
سارا آهنگر
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی - مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

کارشناسی در رشته مهندسی برق-مخابرات
کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی-تحول
دانشجوی مقطع دکتری در رشته سیاستگذاری علم و فناوری

مدیرکل فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری تهران

021-88088766

021-88088766

14

اهم فعالیت دفتر: پیاده سازی، استقرار و نظارت بر سیستم های مدیریتی به منظور بهبود مدیریت و بهره وری در سازمان. -تدوین و اجرای برنامه های فرهنگ سازی و ایجاد بستری مناسب برای تحقق نظام تحول اداری -پیاده سازی و اجرای چرخه مدیریت بهره وری در سازمان. -تدوین، اجرا و بازنگری نمودار کلی و تفصیلی سازمان بر اساس مطالعات، سیاست ها و مقررات به منظور طراحی مناسب ترین ساختار و سازماندهی پست های سازمانی -همکاری و هماهنگی امور مربوط به طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد -ارزیابی و نظارت بر عملکرد کمی و کیفی واحدهای اجرایی سازمان به منظور شناخت و اطلاع از چگونگی پیشرفت برنامه های تعیین شده و تحلیل آنها جهت تهیه گزارشات مربوطه. -مدیریت برنامه ریزی نیروی انسانی، بررسی وضعیت موجود، نیازسنجی و طرح های تامین نیرو -تدوین و اجرای برنامه های آموزش عمومی جهت ارتقاء کیفی عملکرد منابع انسانی -پیگیری، اجرا، پیاده سازی و پشتیبانی از پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری در سازمان -تایید فنی نرم افزارها و سخت افزارهای خریداری شده و مفاد تخصصی مندرج در قراردادهای مرتبط -نگهداری سخت افزارها و نرم فزارهای مورد استفاده در سازمان -توسعه فناوری اداری و اجرای برنامه های تحقق دولت الکترونیک

ارسال ایمیل

ارسال پیام به سارا آهنگر