ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
آرش امیدی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات - معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد مدیریت MBA از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات ساتبا از 14/04/1399 تا اکنون
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی ساتبا از 19/12/1398 تا 14/04/1399
مدیر کل دفتر برنامه و بودجه ساتبا از 01/01/1396 تا 19/12/1398
مدیر دفتر برنامه و بودجه سانا از 01/01/1380 تا 01/01/1396

88363527

88368756

12

ارسال ایمیل

ارسال پیام به آرش امیدی