ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
رضا صمدی
معاونت فنی و مهندسی - مدیرکل دفتر ارزیابی اقتصادی، فنی و زیست محیطی

دکترای تخصصی (PhD)

- دکترای مدیریت محیط زیست از واحد علوم و تحقیقات
- کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست از دانشگاه تهران

- مدیر کل دفتر ارزیابی اقتصادی، فنی و زیست محیطی از سال 1399
- مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ساتبا از 1396 الی 1399
- مدیر دفتر محیط زیست سابا از 1389 الی 1396
- رئیس گروه محیط زیست سابا از 1382 الی 1389
- کارشناس دفتر برنامه ریزی امور انرژی وزارت نیرو از 1372 الی 1382

88081417

88081417

88085006

282

10

اهم فعالیت های دفتر: - انجام مطالعات فنی- اقتصادی طرح های انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق - بررسی جنبه های اجتماعی و اشتغال توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق - بررسی و تحقیق در حوزه اثرات زیست محیطی و HSE در بخش تجدیدپذیرها و بهره وری انرژی برق - انجام مطالعات یکپارچه و تلفیقی اقتصادی، فنی و زیست محیطی توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و بهره وری

ارسال ایمیل

ارسال پیام به رضا صمدی