نسخه برداری

کارکنان - نمایش درختی

نمایش درختی چارت و کارکنان

فهرست کارکنان بر اساس گروه بندی

توکلی
 • مدیرکل دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
آقای جعفرآبادی
 • مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
مهندس نظری
 • مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه
خانم آهنگر
 • سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
حسینی
 • مدیر اداره کل مالی و ذیحسابی
دکتر کمانی
 • معاون وزیر و رییس سازمان
شب نورد
 • مدیرکل دفتر نظارت، تعیین صلاحیت و کنترل پروژه
مهندس اکبری
 • مدیرکل دفتر حمایت‌های فنی بهره وری انرژی و استانداردها
مهندس رمضانی
 • معاون فنی و استانداردها
دکتر شعبانی کیا
 • مدیرکل دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
توکلی
 • سرپرست دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره وری انرژی
دکتر صمدی
 • مدیرکل دفتر ارزیابی اقتصادی، فنی و زیست محیطی
مهندس امیدی
 • معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
خانم آهنگر
 • مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات
خانم آبیاری
 • مدیر اداره کل امور اداری و پشتیبانی
محمدنژاد
 • مدیر کل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
مهندس غلامی
 • مدیرکل دفتر پتانسیل‌سنجی و ارزیابی منابع انرژی های تجدیدپذیر
مهندس آتش پر
 • مدیرکل دفتر برنامه راهبردی و تنظیم مقررات