گزارشات پایش پیشرفت نیروگاه های تجدیدپذیر بخش غیردولتی در حال احداث

به منظور حمایت از سرمایه گذارانی که قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با ساتبا دارند، سیاست ها و فرآیندهایی برای تسهیل در روند احداث نیروگاههای تجدیدپذیر بخش غیردولتی تدارک دیده شده است. در این راستا پایش وضعیت پیشرفت پروژه های نیروگاهی تجدیدپذیر در حال احداث با روند پیشرفت قابل قبول، توسط کارشناسان دفتر نظارت، تعیین صلاحیت و کنترل پروژه انجام می گردد. پس از شروع عملیات احداث نیروگاه، کارشناسان این دفتر بر اساس بازبینی های فنی تعیین شده، روند پیشرفت پروژه را رصد نموده و بر طبق اطلاعات دریافت شده از طریق خود اظهاری مدیر پروژه، درصد پیشرفت پروژه را تعیین می نمایند. در طول دوره پایش هر پروژه، کارشناس مربوطه اقدام به دریافت مستنداتی در قالب نامه، گزارش، تصویر و ... مبنی بر میزان پیشرفت پروژه می نماید. هر یک از کارشناسان از شروع عملیات احداث نیروگاه تا زمان بهره برداری پروژه در کنار متقاضی بوده و علاوه بر پایش و رصد میزان پیشرفت پروژه، گزارش موانع و مشکلات موجود در مسیر احداث نیروگاه را به ساتبا ارائه می نمایند تا در صورت امکان اقدامات مقتضی و ارائه راهکارهای پیشنهادی در سطوح مدیریتی در راستای تسهیل معضلات صورت پذیرد. این اقدامات شامل ارتباط با سازمان ها و ارگان های ذیربط از جمله شرکت های توزیع, برق منطقه ای استان ها، وزارت صمت، گمرک، جهاد کشاورزی و ... می‌باشد.
در حال حاضر در حدود 175 نیروگاه تجدیدپذیر در سراسر کشور( 141 نیروگاه خورشیدی، 23 نیروگاه بادی، 7 نیروگاه برق آبی ، 1 نیروگاه بازیافت تلفات حرارتی و 3 نیروگاه از منابع زیست توده)، در بازه های زمانی یک ماهه پایش شده و گزارش کامل پایش ماهانه به دفاتر مربوطه و نیز ریاست سازمان ارائه می گردد. شایان ذکر است گزارش و جداول مستخرج از پایش نیروگاه ها در قالب گزارشات درخواستی به وزارت نیرو نیز ارائه می گردد.

    


03
02
01