فرم مشخصات عمومی، فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه های بادی
فرم مشخصات عمومی، فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه های خورشیدی فتوولتائیک
فرم مشخصات عمومی، فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه های آبی کوچک
• فرم مشخصات عمومی، فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه های زیست توده
• فرم مشخصات عمومی، فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه های زمین گرمایی
• فرم مشخصات عمومی، فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه های توربین انبساطی
• فرم مشخصات عمومی، فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه های پیل سوختی