عناوین پروژه های پژوهشی دارای اولویت

ردیف

سطح اولویت

عنوان پروژه

1

یک

پژوهش، مطالعه و  بررسی جهت استخراج الگوهای مناسب برای مدیریت تامین برق در مزارع استخراج رمز ارزها   با استفاده از منابع انرژی های تجدیدپذیر

2

ظرفیت سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی احداث نیروگاه­های فتولتائیک بر روی کانال­های انتقال، سدها و مخازن ذخیره آب و ارایه مدل مناسب برای حمایت از ایجاد و توسعه این نوع از نیروگاه ها مبتنی بر تجربیات جهانی و ظرفیت­های داخلی

3

پژوهش برای ظرفیت سنجی میزان کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی  و بررسی الگوهای مدیریت مصرف انرژی با هدف تدوین الگوی مناسب جهت حمایت از سیاست گذاری مناسب، آموزش، ترویج و فرهنگ سازی مبتنی بر تجربیات جهانی و شرایط موجود در کشور

4

پژوهش و ارزیابی مدل های کسب و کار بهره وری انرژی در جهان و ارایه پیشنهاد و  مدل مناسب برای حمایت از کسب و کار بهره­وری انرژی در کشور

5

پژوهش با هدف طراحی و اجرای سیستم یکپارچه انتقال برخط اطلاعات و پایش کلان عملکرد نیروگاه­های تجدیدپذیر

6

پژوهش، مطالعه و بررسی اثر بخشی استفاده از انرژی­های تجدید پذیر در پیک سایی شبکه برق

7

پژوهش، مطالعه،  بررسی  و امکان سنجی فنی و اقتصادی قابلیت انرژی­های تجدیدپذیر برای تامین انرژی در فصل زمستان در کشور