سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق / بومی سازی / حمایت از بومی سازی فناوری نیروگاه های تجدید پذیر و پاک

قوانین و مقررات ثبت نام متقاضیان
تصمیمات و اقدامات مصوبات کارگروه درخصوص امتیاز فناوری و ضریب تشویق شرکت ها و نیروگاه های تجدیدپذیر