طرح تبدیل سیستم ایرلیفت به الواتور

عنوان طرح

محل اجرا

افزایش ظرفیت

یا کاهش پیک (KW)

میزان صرفه‌جویی سالانه(KWH)

طرح بهینه ­سازی مصرف انرژی ازطریق تبدیل سیستم ایرلیفت به الواتور 

سیمان آرتا اردبیل

7.547

000,414,3

 جایگزینی الواتور به ­جای ایرلیفت در آسیاب سیمان

کارخانه سیمان شاهرود

160

000,000,1

جایگزینی الواتور به ­جای ایرلیفت تغذیه کوره 

کارخانه سیمان هرمزگان

170

000,300,1

جمع کل

7/877

5/714/000