* انجام پروژه ­ی نمونه­ ی بهینه ­سازی مصرف انرژی در ساختمان­ های دولتی با مشارکت JICA

محل اجرا

افزایش ظرفیت

یا کاهش پیک (KW)

میزان صرفه‌جویی سالانه(KWH)

توضیحات

ساختمان ستاد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

5.37

000,260,1

اولین نمونه از قراردادهای

مبتنی بر عملکرد

ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی

186

000,182

اولین نمونه از قراردادهای

مبتنی بر عملکرد

جمع کل

5/223

1/442/000