* پیاده ­سازی زیرساخت اندازه‌گیری هوشمند و مرکز کنترل و ایجاد امکان مدیریت بار

محل اجرا

افزایش ظرفیت

یا کاهش پیک (MW)

میزان صرفه‌جویی سالانه(GWH)

پتانسیل کلی افزایش ظرفیت یا کاهش پیک در سال‌های آتی(MW)

ناحیه مرکزی

شرکت توزیع تهران بزرگ و استان‌های هم‌جوار

263

259

1449

ناحیه شمال شرق

شرکت توزیع شهرستان مشهد و استان‌های هم‌جوار

132

317

233

ناحیه جنوب غرب

شرکت توزیع شهرستان اهواز و استان‌های هم‌جوار

245

247

819

ناحیه جنوب شرق

شرکت توزیع استان بوشهر و استان‌های هم‌جوار

50

62

900

ناحیه شمال غرب

شرکت توزیع استان زنجان و استان‌های هم‌جوار

70

108

395

جمع کل

760

993

3796