اجرای بهینه سازی مصرف انرژی در کوره های ذوب شرکت ریخته گری اصفهان

 

* جایگزینی کوره القایی فرسوده با تکنولوژی جدید

Ãاصفهان

افزایش ظرفیت

یا کاهش پیک (MW)

میزان صرفه‌جویی سالانه(GWH)

3/0

2/2