راهنمای صدور صورتحساب نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک

راهنمای صدور صورتحساب نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک

1- به استناد تبصره (2) ماده (2) شرایط خصوصی قرارداد نحوه اعمال ضریب ساعتی(یا ضریب فصلی ساعتی) وفق ابلاغیه شماره 94/23990/200 مورخ 94/05/03 می­باشد. بر اساس بند (1) ابلاغیه فوق صراحتاٌ قید شده است که جهت محاسبه قیمت خرید برق در هر ساعت، می ­بایست صرفاً پایه نرخ ابلاغی مربوط به هر تکنولوژی در ضریب آمادگی ساعتی مربوطه (مورد استفاده در بازار برق) ضرب شود. لذا بر این اساس ضریب آمادگی ساعتی به روش زیر محاسبه می­ گردد:

 A = نرخ پایه ابلاغی × (1 - ضریب آمادگی ساعتی) × تولید خالص

با توجه به اینکه ضریب آمادگی ساعتی از رابطه (نرخ پایه*ضرایب ساعتی*تولید خالص) بدست می­ آید و تولید خالص نیز در فرمول B مجددا محاسبه می گردد، لذا در این مرحله فقط ضریب بدست آمده (1- ضریب آمادگی ساعتی) محاسبه می­شود.
سپس بر اساس تبصره (3) ماده (2) شرایط خصوصی قرارداد، نرخ خرید "انرژی الکتریکی خالص" در سال های پرداخت بر اساس فرمول مندرج در قرارداد تعدیل می ­گردد. که در این خصوص توجه به 2 نکته ضروری می­ باشد:
الف) بر اساس تبصره (3) ماده (3) مصوبه شورای اقتصاد فقط نرخ پایه بر اساس فرمول مندرج در قرارداد تعدیل می­ گردد و هیچگونه اشاره­ای به پارامترهای دیگر نگردیده است.
ب) عبارت "انرژی الکتریکی خالص" در تبصره (3) ماده (2) شرایط خصوصی قرارداد نیز به این نکته تاکید می­ نماید که فقط نرخ پایه خالص انرژی الکتریکی تولید شده باید تعدیل گردد و نه چیز دیگر که بر این اساس نرخ خرید انرژی الکتریکی تعیین شده بصورت زیر محاسبه می­گردد:

 B= ضریب تعدیل × تولید خالص × (نرخ انتقال + نرخ پایه)

لذا جهت پرداخت قیمت خرید برق، محاسبات انجام شده مربوط به ضریب آمادگی ساعتی (A) با محاسبات انجام شده مربوط به تعدیل نرخ پایه (B) با یکدیگر جمع می­گردد.
2- بر اساس بند "ب" آئین­ نامه اجرائی شماره 153440/ت 53375ﻫ مورخ 94/11/21 نرخ خرید تضمینی همان نرخ پایه می­باشد که به ازای هر کیلووات ساعت در زمان انعقاد قراردادهای خرید تضمینی از نیروگاه های غیردولتی اعلام و در قراردادها درج می­گردد.
3- چنانچه سئوال و یا ابهامی در این خصوص وجود دارد، این سازمان آمادگی کامل خود را جهت پاسخگویی اعلام می­ نماید.