شرایط درخواست قرارداد خرید تضمینی برق

• متقاضیانی می توانند تقاضای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از این سازمان بنمایند که دارای پروانه احداث معتبر باشند.
• به علاوه، این متقاضیان حتماً باید سه مجوز اتصال به شبکه، محیط زیست، و زمین را برای پروژه مندرج در پروانه احداث دریافت نموده باشند. توضیح اینکه مجوز زمین باید بطور رسمی و قطعی در اختیار داشتن زمین مناسب برای احداث نیروگاه را اثبات نماید.
• برای نیروگاه های زیست توده مبتنی بر زباله شهری مجوز شهرداری و برای نیروگاه های برقآبی کوچک مجوز شرکت آب و آبفا یا آب منطقه ای (بخش آب وزارت نیرو) نیز ضروریست.
• برای متقاضیانی که از سرمایه گذاری خارجی استفاده می کنند اخذ مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران (مجوز FIPPA) نیز الزامی می باشد.

متقاضیان می توانند درخواست خود را به شرح ذیل به سازمان ارائه نمایند :

• درخواست باید رسمی و کتبی باشد.
• تصویر پروانه احداث معتبر و مجوزهای فوق الذکر اگر قبلاً به ساتبا ارائه نشده است، ضمیمه شود.
• در متن درخواست میزان پارامتر α مورد نظر متقاضی برای استفاده در فرمول تعدیل ذکر گردد.
• اطلاعات لازم برای تکمیل پیوست های قرارداد شامل:«خلاصه مشخصات فنی نیروگاه»، «برنامه زمانبندی احداث و بهره برداری» و «جدول تخمین تولید برق سالانه نیروگاه» به پیوست باشد.
• کپی اساسنامه، آگهی های روزنامه بویژه در خصوص تغییرات شرکت، کد اقتصادی، شناسه ملی و مدارک شناسایی صاحبان امضاء مجاز نیز باید به ساتبا تحویل شوند.
• توضیح: ارائه مجدد مدارک فوق الذکر چنانچه قبلاً به ساتبا ارائه شده باشند (مثلاً هنگام ثبت نام الکترونیکی) در صورتی که تغییراتی نیز در مفاد آنها صورت نگرفته باشد، ضرورت ندارد.