فرم های زیر فقط برای اطلاع متقاضی هستند . برای ثبت نام ، فرم ها باید به صورت الکترونیکی از طریق صفحه ثبت نام الکترونیکی متقاضیان احداث نیروگاه تکمیل شوند.

کاربرگ معرفی متقاضی (فرم الف):

 

کاربرگ معرفی طرح (فرم ب) :

 

 فرم تعهد نامه درخواست پروانه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر :