گزارش پیشرفت پروژه‌های متقاضیان احداث نیروگاه های تجدیدپذیر غیردولتی

در نتیجه اقدامات سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) تعداد زیادی پروژه بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر فعال شده است. فهرست کلیه پروژه‌های متقاضیان احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک دارای پروانه احداث معتبر به تفکیک استان ها و به ترتیب الفبا در فایل پیوست تهیه شده است. بدیهی است مجوزهایی که اعتبار پروانه آنها منقضی شده مورد بازنگری قرار گرفته و فرصت سرمایه گذاری آنها در اختیار سرمایه گذاران دیگر که تمایل به سرمایه گذاری داشته باشند قرار می گیرد. با توجه به روند ثبت نام متقاضیان احداث نیروگاه های تجدیدپذیر، اطلاعات گزارش بصورت پیوسته تغییر خواهد نمود. لازم به ذکر است که مختصات طول و عرض جغرافیایی سایت ها از طریق سامانه ثبت نام الکترونیکی متقاضیان احداث نیروگاه قابل مشاهده می باشد.

                    

نامه ساتبا به شرکت های توزیع برق در خصوص پروانه های احداث معتبر نامه ساتبا به شرکت های توزیع برق در خصوص پروانه های احداث معتبر