فرم ارائه پیشنهاد مخصوص افراد خارج از سازمان

مشخصات افراد پیشنهاد دهنده:
*
*
*
مشخصات پیشنهاد
*
*
*
*


* = ضروری