خدمات دولت - نظرسنجی

اطلاع رسانی کافی مراحل و مدارک
 

اطلاع رسانی مناسب مکان و زمان مراجعه در صورت لزوم
 

پشتیبانی مناسب از طریق روش های ارتباطی جایگزین(تلفن گویا، پیامک و ..) در صورت بروز مشکل در دریافت خدمت
 

رسیدگی به موقع به شکایات، نظرات و پیشنهادها
 

امکان پیگیری وضعیت خدمت
 

سهولت هدایت و دسترسی به سامانه
 

عملکرد صحیح و دقیق سامانه
 

رعایت محرمانگی اطلاعات شخصی
 

دریافت خدمت طبق زمان اعلام شده در فرم "رسید خدمت"
 

سرعت مناسب دریافت خدمت
 

دریافت یکباره مدارک و اطلاعات
 

عدم نیاز به سفارش و توصیه های غیرقانونی برای دریافت خدمت