ضمن تشکر از مشارکت متقاضیان محترم در طرح حاضر، جهت شفاف سازی موارد زیر را به اطلاع می رساند:

در این طرح بر اساس برنامه ریزی انجام شده در وزارت نیرو احداث یک سامانه با ظرفیت اسمی حدود 600W - 700W برای هر خانوار پرمصرف خانگی با حمایت دولت در نظر گرفته شده است، مطابق برآوردهای روز بازار، هزینه احداث یک سامانه خورشیدی خانگی کوچک مقیاس با ظرفیت عملی 600W در حدود 150 میلیون ریال ارزیابی شده است. در صورت عدم تمایل متقاضی به اجرا با سرمایه شخصی خود، مدل تامین مالی این طرح از طریق اخذ وام از سیستم بانکی (توسط متقاضی) و تقبل سود وام توسط دولت انجام می شود. بدیهی است معرفی ضامن (یا ضامنین وام) و همچنین باز پرداخت اقساط اصل وام باید توسط متقاضی انجام پذیرد.

لازم به توضیح است که بر اساس رویه اجرای طرح، مبلغ وام در اختیار شرکت های مجری ذی صلاح قرار گرفته و پروژه اجرایی می شود، به عبارت دیگرهیچگونه مبلغی در اختیار متقاضی قرار نمی گیرد.

از منظر فنی – اقتصادی نیز متوسط عملکردهای سیستم های مشابه بر اساس شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور نشان می دهد که برای ظرفیت عملیاتی600W میزان تولید برق در حدود 90KWh ماهیانه بوده و پیش بینی کاهش هزینه های برق مشترک در قبوض برق تقریبی درحدود 300 تا 400 هزار ریال ماهیانه قابل تصور است. بر این اساس خلاصه ارزیابی ها و برآوردهای انجام شده متناسب با شرایط روز بازار، شامل هزینه احداث یک سامانه خورشیدی خانگی کوچک مقیاس با ظرفیت عملی 600W، میزان برق تولیدی و اقساط ماهیانه وام بشرح جدول زیر می باشد:

میزان وام اخذ شده توسط مشترک جهت احداث

در حدود 15 میلیون تومان

متوسط کاهش مصرف انرژی الکتریکی از محل تولید برق

در حدود kWh 90 ماهیانه

متوسط کاهش هزینه برق در قبوض مشترکین

تقریباً مبلغ 30 تا 40 هزار تومان ماهیانه

متوسط اقساط پرداختی (30 ماهه) توسط مشترک

500 هزار تومان ماهیانه

  • بدیهی است برآوردهای فوق بر اساس شرایط اقتصادی روز، در مرحله عقد قرارداد نهایی می شود.

براساس توضیحات فوق الذکر خواهشمند است با مطالعه دقیق موارد زیر، نسبت به تکمیل و ادامه فرآیند ثبت نام اقدام فرمائید:

فرم ثبت نام برق امید (بکارگیری سامانه­ های خورشیدی خانگی کوچک مقیاس)

1

متقاضی باید ضمن مراجعه (حضوری، اینترنتی و یا موبایل بانک) به یکی از شعب منتخب بانک عامل، نسبت به افتتاح حساب و اخذ وام اقدام نماید.

2

متقاضی باید ضامن (یا ضامنین) مورد تایید بانک را جهت اخذ وام معرفی نماید.

3

میزان تسهیلات بر اساس برآوردهای فنی تامین تجهیزات و اجرای طرح مشخص می­گردد.

4

مبلغ وام به متقاضی پرداخت نمی­شود و این وام در اختیار شرکت­های مجری طرح قرار می­گیرد.

5

باز پرداخت اقساط وام توسط متقاضی حداکثر طی30 ماه انجام می­شود.

6

متقاضی به شرکت توانیر و شرکت­های توزیع برق اجازه می­دهد که چنانچه مقرر باشد بازپرداخت اقساط با استفاده از قبوض برق انجام شود، مبلغ اقساط را بصورت ماهیانه به قبض برق متقاضی اضافه نمایند. متقاضی مکلف می­شود قبوض برق را بصورت منظم و بدون تاخیر پرداخت نماید.

 

فرم پیش ثبت نام استفاده از طرح توسعه سامانه های خورشیدی مقیاس کوچک در چارچوب برق امید

*
به منظور ارسال فرم، تایید شرایط و ضوابط فوق الزامی می باشد و عدم تایید به منزله انصراف از طرح می باشد.
مشخصات
*
*
*
*
آدرس مشترک:
*
*
*
*
*
اطلاعات ملک:
*
*
*
*
شایان ذکر است برای انجام مراحل بعدی با شما تماس حاصل می شود.


* = ضروری

پیگیری فرم های ارسال شده