سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق / پتانسیل سنجی و ارزیابی منابع تجدیدپذیر و پاک