متقاضیان محترم دریافت مجوز از کلیه دستگاه های اجرایی (حاکمیت) می بایست در ابتدا با مراجعه به درگاه ملی مجوزهای کسب وکار به نشانی www.g4b.ir ، پس از احراز هویت برخط و تخصیص کارتابل اختصاصی، مجوز مورد نیاز خود را انتخاب و تقاضای خود را ثبت نمایند تا در ادامه کلیه رویدادهای مرتبط با فرآیند صدور مجوز مورد نظر متقاضی از طریق درگاه مورد اشاره انجام شود.