به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه عمومی انجام امور نگهداری، پشتیبانی شبکه، سخت افزار و نرم افزار

مناقصه

۲۰۹۸۰۰۱۰۲۰۰۰۰۰۰۱

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) در نظر دارد جهت برگزاری مناقصه عمومی انجام امور نگهداری، پشتیبانی شبکه، سخت افزار و نرم افزار را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمایند. کلیه مراحل برگزاری فراخوان، از دریافت و تحویل اسناد، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 98/4/2 می باشد. مناقصه گران می توانند اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت نمایند. لازم به ذکر است مناقصه گرانی مجاز به شرکت در مناقصه مذکور می باشند که دارای مجوز معتبر از شورای عالی انفورماتیک را دارا باشند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: تهران - شهرک قدس – جنب بزرگراه یادگار امام(ره) – انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری) – سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) – طبقه همکف - دفتر حقوقی و قراردادها- اتاق 19- تلفن : 88084882.