به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه عمومی امور حمل و نقل

مناقصه

۲۰۰۹7۱۰۲۰۰۰۰۰۰1

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) در نظر دارد مناقصه عمومی امور حمل و نقل به شماره ۲۰۰۹7۱۰۲۰۰۰۰۰۰1 را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 97/5/7 لغایت ساعت 18 مورخ 97/5/10
تاریخ ارسال اسناد توسط مناقصه گران: 97/5/23
نشانی: شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، جنب بزرگراه یادگار امام، ساختمان معاونت انرژی، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)، طبقه همکف، دفتر حقوقی و قراردادها - تلفن : 88084882
لازم به ذکر است که این مناقصه در درگاه الکترونیکی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) برگزار می¬گردد.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934