به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

مناقصه ها و مزایده ها

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی

مناقصه

200941020000003

سازمان انرژی های نو ایران

سازمان انرژی های نو ایران

    سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی انجام امور نگهداری و پشتیبانی شبکه و سخت افزار و نرم افزار کاربران به شماره 200941020000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمایند. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی، از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 94/8/4 می باشد. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: 94/8/10
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: 94/8/25
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گران: تهران - شهرک قدس - جنب بزرگراه یادگار امام(ره) - انتهای بلوار شهید دادمان (پونک باختری) - سازمان انرژیهای نو ایران - ساختمان امور انرژی-طبقه سوم-امور بازرگانی- اتاق 320- تلفن : 88084688