به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

مناقصه ها و مزایده ها

انجام امور حمل و نقل

مناقصه

94/2

سازمان انرژی های نو ایران

سازمان انرژی های نو ایران

اگهی فراخوان مناقصه عمومی

سازمان انرژیهای نو ایران در نظر دارد مناقصه عمومی امور حمل و نقل به شماره ۲۰۰۹۴۱۰۲۰۰۰۰۰۰۱ را  از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 30/4/1394 می‌باشد

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :  ساعت    16     روز  یکشنبه  تاریخ    4/5/1394

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:                          ساعت     10            روز  یکشنبه     تاریخ  18/5/1394

زمان بازگشایی پاکت ها:                            ساعت     10   روز  چهارشنبه  تاریخ 21/5/1394

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 

آدرس: شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، جنب بزرگراه یادگار امام،  ساختمان امور انرژی، سازمان انرژیهای نو ایران، طبقه سوم، امور بازرگانی  - تلفن : 88362160-88371617- 88084595

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737  و 85193768

سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)