به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

سازمان ملی استاندارد در حال حاضر با عضویت در سازمان های بین‌المللی ISO، OIML، CODEX، IEC، و ... در فعالیت های تدوین استاندارد این سازمان ها مشارکت می نماید. نحوه مشارکت در این فعالیت ها، از طریق تشکیل کمیته های فنی متناظر با کمیته های بین المللی و سامان دهی مشارکت گروه های ذی نفع و ذیربط انجام می گیرد. این کمیته ها تحت نظارت سازمان ملی استاندارد ایران فعالیت می نمایند و وظیفه اصلی آنها بررسی و اظهارنظر در مورد پیش نویس استانداردهای بین ا لمللی در مراحل مختلف تدوین و پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی با توجه به مزیت های ملی و پتانسیل کشور می باشد.
تامین منافع جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت در سیاست گذاری ها و فعالیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای استانداردسازی از جمله اهداف مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی می باشد.
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ضمن درک اهمیت این موضوع و در راستای مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر اقدام به پیشنهاد تاسیس کمیته های فنی استانداردِ متناظر با کمیته های بین المللی استاندارد (IEC, ISO,…) در ایران کرد. به دلیل پیشنهاد این سازمان جهت تاسیس کمیته های فنی استاندارد انرژی های تجدیدپذیر و به جهت بهره مندی این سازمان از متخصصین انرژی های تجدیدپذیر، دبیرخانه 9 کمیته فنی با عناوین زیر در ساتبا مستقر گردید.

شناسه کمیته فنی استاندارد

عنوان لاتین

عنوان فارسی

IEC/INEC/TC 82

Solar photovoltaic energy systems

سیستم های انرژی فوتوولتائیک خورشیدی

IEC/INEC/TC 105

Fuel cell technologies

فناوری های پیل سوختی

ISO/TC180

Solar energy

انرژی خورشیدی

IEC/INEC/TC 88

Wind energy generation systems

سیسم های تولید انرژی بادی

IEC/INEC/TC 117

Solar thermal electric plants

نیروگاه های برق حرارتی خورشیدی

IEC/INEC/TC 114

Marine energy - Wave, tidal and other water current converters

انرژی اقیانوس ها موج، جزر و مد و دیگر مبدل های جریان آب

ISO/TC197

Hydrogen technologies

فناوری های هیدروژن

ISO/TC255

Biogas

بیوگازها