به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

فهرست استانداردهای ملی:
برای سامانه های فتوولتاییک تا انتهای آذر 97 تعداد 83 استاندارد از میان استانداردهای بین المللی تدوین شده است.
سرمایه گذاران، توسعه دهندگان، سازندگان تجهیزات و غیره می توانند مهمترین استانداردهای فناوری فتوولتاییک را که در قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر این سازمان نیز مد نظر است و محدوده عملکرد استانداردهای مزبور در تناسب با تاسیسات و تجهیزات مورد نظر آنها است، در این صفحه مشاهده نمایند. شایان ذکر است که متن کامل استانداردهای دارای کد و نشان ملی از وب سایت سازمان ملی استاندارد قابل دریافت می باشد.
 

1- استانداردهای مرحله طراحی

ردیف

عنوان

شماره استاندارد ملی

1

راهنمای طراحی سازه های آرایه فتوولتاییک

 Design guide on structures for photovoltaic array

21568

2

طراحی سازه و نصب آرایه فتوولتائیک برای اماکن مسکونی (نوع پشت بامی)

Structural design and installation for residential photovoltaic array (roof mount type)

21550

3

یکپارچگی عایق و پیوستگی مسیر اتصال زمین مدول های فتوولتاییک-روش های آزمون

8495

 

2- استانداردهای مرحله تامین تجهیزات
استانداردهای مدول فتوولتائیک

ردیف

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

1

احراز شرایط ایمنی مدول فتوولتائیک -قسمت اول -الزامات ساختمان مدول

Photovoltaic (PV) module safety qualification- Part 1: Requirements for construction

11274-1

2

تأیید ایمنی مدول های فتوولتائیک (PV)- قسمت 2 :الزامات آزمون

Photovoltaic (PV) module safety qualification Part 2: Requirements for testing

11274-2

3

مدول ­های فتوولتائیک (PV) زمینی-  احراز شرایط طراحی و تایید نوع

Crystalline silicon terrestrial photovoltaic(PV) modules- Design qualification and type approval

11881

4

مدول ­های فتوولتائیک (PV) غشا نازک-  احراز شرایط طراحی و تایید نوع

 Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval

61646

5

آزمون خوردگی مه نمک مدول های فتوولتائیک(pv)*

Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules

11277

6

ماژول های فتوولتاییک (PV) آزمون خوردگی با آمونیاک**

Photovoltaic(PV) modules- Ammonia corrosion testing

18071

7

مدول­ ها و پنل ­های فتوولتائیک صفحه تخت***

Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels

22491

8

آزمون های محیطی- قسمت 2- شن و گرد و غبار ****

Environmental testing —Dust and sand

IEC 60068-2-68

 

* این استاندارد در خصوص خوردگی مدول های فتوولتائیک است و برای انتخاب مدول های فتوولتائیک در مناطق با رطوبت زیاد مانند مناطق جنوبی و یا شمالی کشور قابل استفاده و کاربرد می باشد.
**این استاندارد در خصوص اثرات خوردگی با آمونیاک است و برای انتخاب دول های فتوولتائیک در مناطقی با احتمال وجود آلودگی آمونیاک مانند مناطق کشاورزی قابل استفاده و کاربرد می باشد.
***ارائه گواهی تائید استاندارد نامبرده به تنهایی کفایت نمی کند و گواهی این استاندارد نمی تواند جایگزین گواهی تائید استانداردهای ردیف یک و دو از جدول فوق (IEC 61730) گردد.
**** این استاندارد برای مناطقی از کشور که دارای طوفان های شن و گرد و غبار از جمله استان سیستان و بلوچستان و یا دیگر استان های شرقی و جنوب شرقی کشور، موردکاربرد است و توصیه می شود.

توجه – دیگر استانداردهای مربوط به مدول های فتوولتائیک که از ابتدای سال 1399 منضم به قرارداد خواهند بود.

ردیف

عنوان استاندارد

شماره استاندارد ملی

1

مدول های فتوولتاییک (PV)زمینی احراز شرایط طراحی وتایید نوع قسمت 1- الزامات آزمون

Terrestrial photovoltaic (PV) modules- Design qualification and type approval- Part 1: Test requirements

11881-1

2

مدول های فتوولتاییک (PV)زمینی احراز شرایط طراحی وتایید نوع قسمت 1-1-الزامات ویژه آزمون مدول های فتوولتاییک (PV) سیلیکون بلورین

Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules

11881-1-1

3

مدول ­های فتوولتائیک (PV) زمینی-  احراز شرایط طراحی و تایید نوع-  قسمت 1-2: الزامات ویژه انجام آزمون  مدول­ های فتوولتائیک (PV) لایه نازک بر پایه کادمیوم تلوراید (CdTe)

Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval - Part 1-2: Special requirements for testing of thin-film Cadmium Telluride (CdTe) based photovoltaic (PV) modules

11881-1-2

4

مدول ­های فتوولتائیک (PV) زمینی-  احراز شرایط طراحی و تایید نوع-  قسمت 1-3: الزامات ویژه انجام آزمون مدول­ های فتوولتائیک (PV) لایه نازک  بر پایه سیلیکون آمورف

Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval - Part 1-3: Special requirements for testing of thin-film amorphous silicon based photovoltaic (PV) modules

11881-1-3

5

مدول ­های فتوولتائیک (PV) زمینی-  احراز شرایط طراحی و تایید نوع-  قسمت 1-4: الزامات ویژه انجام آزمون  مدول­ های فتوولتائیک (PV) لایه نازک  بر پایه Cu(In,Ga)(S,Se)2

 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval - Part 1-4: Special requirements for testing of thin-film Cu(In,Ga)(S,Se)2 based photovoltaic (PV) module

11881-1-4

6

مدول های فتوولتاییک (PV)زمینی احراز شرایط طراحی وتایید نوع قسمت 2-روش های آزمون

Terrestrial photovoltaic (PV) modules– Design qualification and type approval – Part 2: Test procedures

11881-2

7

Photovoltaic (PV) modules - Test methods for the detection of potential-induced  degradation

IEC TS 62804: 2015

 

استانداردهای اینورتر متصل به شبکه

ردیف

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

1

بازدهی کلی اینورترهای فتوولتائیک متصل به شبکه

Overall efficiency of grid connected photovoltaic inverters

20730

2

Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverter

IEC 62116

3

سامانه های فتوولتائیک (pv) ویژگیهای اتصال به شبکه

11859

4

وسیله قطع خودکاربین یک مولد و شبکه فشار ضعیف عمومی

Automatic disconnection device between a generator and the public low voltage grid

19652

5

Safety of power converters for use in photovoltaic power systems

IEC 62109-1,2

6

Electromagnetic compatibility (EMC)

IEC 61000-1,2,3,6,...

 

3- استانداردهای مرحله نصب و اجرا

ردیف

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

1

Electrical installations of buildings– Part 7-712: Requirements for

special installation or locations –Solar photovoltaic power supply systems.

IEC 60364-7-712

2

Electrical installations of buildings

سایر قسمتهای این استاندارد که در احداث سامانه های فتوولتائیک کاربرد دارد.

IEC 60364

3

اتصال دهنده ها برای استفاده در سامانه های فتوولتائیک

Connectors for use in photovoltaic systems

21038

4

اتصال دهنده ها برای جریان مستقیم در سامانه فتوولتائیک -الزامات ایمنی و آزمون ها

Connectors for DC-application in photovoltaic systems – Safety requirements and tests

20019

5

الزامات برای کابل های مورد استفاده در سامانه های فتوولتائیک

Requirements for cables for use in photovoltaic-systems

20729

6

فیوزهای فشار ضعیف-فیوزهای سامانه های فتوولتائیک

Outline of Investigation for Low voltage fuses – Fuses for photovoltaic systems

21551

7

فیوزهای ولتاژ پایین -قسمت 6- الزامات تکمیلی رابط های فیوز برای حفاظت سامانه های انرژی فتوولتائیک خورشیدی

Low-voltage fuses-Part 6: Supplementary requirements for fuse - links for the protection of solar photovoltaic energy systems

3109-6

8

Environmental health and safety (EH&S) risk assessment of the PV module through the life cycle - General principles and definitions of terms

IEC TS 62994

 

4- استانداردهای مرحله اتصال به شبکه

ردیف

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

1

سامانه های فتوولتائیک (pv) ویژگیهای اتصال به شبکه

 

Photovoltaic (PV) systems – Characteristics of the utility interface

 

11859

2

 

Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems

IEEE 1547-

UL 1741

 

5- استانداردهای مربوط به بهره برداری

ردیف

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

1

سامانه های فتوولتاییک متصل به شبکه -حداقل الزامات برای مستند سازی ، آزمون های راه اندازی و بازرسی سامانه

Grid connected photovoltaic systems – Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection

16478

2

پایش عملکرد سامانه فتوولتائیک-رهنمودهایی برای اندازه گیری ،تبادل و تجزیه و تحلیل داده ها

Photovoltaic system performance monitoring – Guidelines for measurement, data exchange and analysis

11858

3

Photovoltaic system performance - Part 1: Monitoring

IEC 61724-1

4

عملکرد سامانه فتوولتائیکقسمت2:روش ارزیابی ظرفیت

 Photovoltaic system performance – Part 2: Capacity evaluation method

11858-2

 

6- سایر استانداردها

ردیف

عنوان استاندارد

شماره استاندارد ملی

1

 

راهنمای پیش گیری از آتش سوزی پانل ها، ماژول ها و سامانه های فتوولتاییک

 

17392

2

 

مدول های فتوولتائیک (pv)-آزمون حمل و نقل -قسمت1- حمل و نقل و ارسال واحدهای بسته بندی شده مدول

 

21553-1

 3

یکپارچگی عایق و پیوستگی مسیر اتصال زمین مدول های فتوولتاییک-روش های آزمون

8495