به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

تدوین ضوابط فنی و استانداردهای انرژی های تجدیدپذیر:
به منظور پاسخگویی به نیازهای ذینفعان، دسترسی به استانداردها و دستورالعمل های فنی انواع نیروگاه های تجدیدپذیر به تفکیک نوع فناوری از طریق پیوندهای زیر امکان پذیر گردیده است.

 

 

 خورشیدی فتوولتاییک  حوزه باد  حوزه زیست توده سایر حوزه ها

 

ارتباط با درگاه اینترنتی پایگاه های استانداردهای بین المللی