به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

فهرست لوازم و تجهیزات انرژی بر برقی دارای برچسب انرژی
تحقق اهداف بهره وری انرژی از طریق ترویج و توسعه کالاهای پربازده، منوط به حصول اطمینان از کیفیت مطلوب و منطبق با استاندارد در کالای موردنظر می باشد که این امر، با اندازه گیری و ردیابی پارامترهای اصلی و تاثیرگذار در کالای مربوطه، قابل بررسی خواهد بود. بنابراین مطمین شدن از صحت و دقت برچسب انرژی اعلامی انواع تجهیزات برقی و کسب اطلاع از میزان پیاده سازی استانداردهای مربوطه، از دو جنبه حائز اهمیت است:
   1- کمک به مسئولین و سیاست گذاران جهت برنامه ریزی مناسب و اقدام موثر و به موقع به منظور اصلاح و بهبود
   2- ارتقای آگاهی و بینش مصرف کنندگان در خصوص شناسایی و انتخاب صحیح کالاهای موردنظر با اطلاع رسانی مناسب به آنها
برای نیل به این اهداف در گام نخست، فهرست تجهیزات انرژی بر مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد که توسط سازمان ملی استاندارد ایران منتشر شده است، در فهرست مورد تایید سازمان درج و به عموم مصرف کنندگان معرفی می گردد.

لینک رتبه انرژی تجهیزات انرژی‌بر مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد    http://isiri.gov.ir