به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

تدوین استاندارد و مقررات فنی

یکی از وظایف سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) در راستای ارتقای بهره وری و مصرف بهینه و منطقی انرژی و به منظور توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در تامین برق کشور، تدوین و بازنگری استانداردها، معیارها و مقررات فنی و بستر سازی اجرا و همچنین نظارت عالی بر اجرای آنها است. البته در این مسیر، این سازمان از سیاست ها و ابزارهایی چون به کارگیری بخش غیردولتی و حمایت از آن و استفاده از ظرفیت های موجود در کشور برای انجام مطالعه، تحقیق، توسعه و آموزش بهره خواهد گرفت.
اهداف کیفی جهت تدوین استاندارد و مقررات فنی
• نیاز سنجی و تدوین استانداردهای مورد نیاز در زمینه ارتقای استاندارد عملکرد و کارایی انرژی در تجهیزات و فرآیندهای مصرف کننده انرژی
• مدیریت ارتقای استاندارد عملکرد و کارایی انرژی در تجهیزات و فرآیندهای مصرف کننده انرژی
• نیاز سنجی و تدوین استانداردها و ضوابط فنی مورد نیاز در زمینه تجهیزات و بهره برداری از نیروگاه های تجدیدپذیر با هدف تامین قابلیت اطمینان، امنیت و ایمنی در راستای توسعه انرژی های تجدیدپذیر و خرید تضمینی برق
• پایش اثربخشی استانداردهای تدوین شده در زمینه بهره وری انرژی و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و مقررات فنی تدوین شده در پروژه های نیروگاهی تجدیدپذیر
• حمایت از توسعه و ساماندهی آزمایشگاه های معتمد و مرجع و نظارت و پایش عملکرد آنها
بطور کلی، ایجاد یک چارچوب و خط مشی راهبردی در موضوع استانداردهای کارایی انرژی (در تجهیزات و فرآیندها) و استانداردهای تجهیزات و سامانه های تجدید پذیر اهم اهداف این سازمان را در ارتباط با تدوین استانداردها و مقررات فنی تشکیل می دهند.
دفتر تدوین استانداردها و مقررات فنی ساتبا از طریق شماره تلفن 88370008 – 021 آماده ارائه راهنمایی و پاسخ گویی به سوالات مطروحه در زمینه های فوق الاشاره می باشد.

تدوین ضوابط فنی و استانداردهای انرژی های تجدید پذیر تدوین و نظارت بر استانداردهای بهره وری انرژی