به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
  • محمد تقی زیاری [ مدیر کل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ]
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
  • آرش امیدی [ معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات ]
  • سالار آتش پر گرگری [ مدیرکل دفتر برنامه راهبردی و تنظیم مقررات ]
  • مجتبی لونی [ مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره وری انرژی ]
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

کارکنان - مشاهده مشخصات

مجتبی لونی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات - مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره وری انرژی

88084648

88084648

88085006-9

231

ارسال ایمیل

ارسال پیام به مجتبی لونی