ریاست سازمان
حوزه ریاست
دفتر حراست و امور محرمانه
  • علی نظری [ مدیرکل دفتر حراست و امور محرمانه ]
دفتر مدیریت طرح های مشارکت بخش غیردولتی
دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
  • محمد تقی زیاری [ مدیر کل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ]
دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری
معاونت فنی و مهندسی
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات
  • آرش امیدی [ معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات ]
  • سالار آتش پر گرگری [ مدیرکل دفتر برنامه راهبردی و تنظیم مقررات ]
  • مجتبی لونی [ مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره وری انرژی ]
  • سجاد انجم شعاع [ مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی ]
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
  • جواد حیاتی [ مدیر اداره کل امور اداری و پشتیبانی ]
  • سارا آهنگر [ مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات ]
سجاد انجم شعاع
معاونت سرمایه گذاری و تنظیم مقررات - مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی

کارشناسی ارشد

متصدی امور بانکی بانک توسعه تعاون
کارشناس اقتصادی بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری گروه مپنا
کارشناس مدیریت پروژه شرکت مادرتخصصی برق حرارتی
رئیس گروه توسعه ابزارهای مالی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان ساتبا
سرپرست دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی سازمان ساتبا
مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی سازمان ساتبا

021-88084099

021-8808500

340

26

اهم فعالیت های دفتر: -تبادل موافقت نامه‌های جاری و تملک دارایی سرمایه ای با سازمان برنامه و بودجه کشور، -توسعه ابزارهای مالی در جهت پیشبرد اهداف سازمان

ارسال ایمیل

ارسال پیام به سجاد انجم شعاع