به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

صیانت از منابع با توسعه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

صیانت از منابع با توسعه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

 

 

پراکنش مولدهای کیلوواتی تجدیدپذیر 
     توسعه نیروگاه‌های مقیاسِ کیلوواتی  
        موقعیت جغرافیایی نیروگاه های
بر اساس شرکت های توزیع نیروی برق 
 در کشور 
 مگاواتی تجدیدپذیر
پراکنش مولدهای کیلوواتی تجدیدپذیر  بر اساس شرکت های توزیع نیروی برق01
توسعه نیروگاه‌های مقیاسِ کیلوواتی در کشور
موقعیت جغرافیایی نیروگاه های مگاواتی تجدیدپذیر