صیانت از منابع با توسعه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

صیانت از منابع با توسعه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق         

 

 

ظرفیت نصب شده نیروگاه های
     توسعه نیروگاه‌های مقیاسِ کیلوواتی  
 ظرفیت نصب شده سامانه های محدود به 
تجدیدپذیر و پاک به تفکیک استان
 در کشور 
انشعاب برق مشترکین به تفکیک استان 
 
 02        
 روند افزایش تجمعی تعداد و ظرفیت نیروگاه های محدود به ظرفیت انشعاب        
     01