به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

صیانت از منابع با توسعه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

صیانت از منابع با توسعه انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق   

 

 

ظرفیت نصب شده سامانه های محدود به
     توسعه نیروگاه‌های مقیاسِ کیلوواتی  
      ظرفیت نصب شده نیروگاه های
انشعاب برق مشترکین به تفکیک استان
 در کشور 
       تجدیدپذیر و پاک به تفکیک استان
 پراکنش مولدهای کیلوواتی تجدیدپذیر
 توسعه نیروگاه‌های مقیاسِ کیلوواتی
 موقعیت جغرافیایی نیروگاه های