گزارشات بررسی فنی صورت حساب های نیروگاه های دارای قرارداد خرید تضمینی برق

پس از اتمام مراحل احداث نیروگاه و اتصال به شبکه سراسری برق، ساتبا اقدام به خرید برق تولید شده می‌نماید. درخواست پرداخت وجه غالبا در انتهای هر ماه توسط متقاضی به ساتبا ارسال شده و پس از بررسی و تایید صورت حساب، مبلغ به حساب متقاضی واریز می گردد. دفتر نظارت، تعیین صلاحیت و کنترل پروژه مسئولیت بررسی صورت حساب ها را به لحاظ صحت میزان تولید انرژی الکتریکی برعهده دارد. در همین راستا در انتهای هر ماه اطلاعات ثبت شده هر نیروگاه از سامانه سنجش و پایش انرژی شرکت مدیریت شبکه برق ایران استخراج شده و پس از بررسی و تحلیل اطلاعات مذکور در صورت عدم مغایرت اطلاعات فنی مندرج در هر صورتحساب با اطلاعات اخذ شده از سامانه مذکور، صورت حساب تایید می شود و در انتها اطلاعات و تصویر صورتحساب ها در بانک اطلاعاتی دفتر نظارت، تعیین صلاحیت و کنترل پروژه به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ثبت می‌گردد.

در فرودین ماه 1400 صورت حساب 91 نیروگاه شامل 62 نیروگاه خورشیدی، 13 نیروگاه بادی، 11 نیروگاه برق آبی، 3 نیروگاه بیوگاز، 1 نیروگاه زباله سوز و 1 نیروگاه توربین انبساطی در هر ماه مورد بررسی قرار می گیرد.

نتایج بررسی آماری صورتحساب نیروگاه های تجدیدپذیر در سال1389

نتایج بررسی آماری صورتحساب نیروگاه01

نتایج بررسی آماری صورتحساب نیروگاه02

نتایج بررسی آماری صورتحساب نیروگاه03

نتایج بررسی آماری صورتحساب نیروگاه04