به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

مصوبات کارگروه درخصوص امتیاز فناوری و ضریب تشویق شرکت ها و نیروگاه های تجدیدپذیر