به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

افزایش نرخ پایه خرید تضمینی برق ناشی از اعمال ضرایب تشویقی برای نیروگاه هایی که از ماژول فتوولتاییک کریستالی سیلیکونی شرکت سولار صنعت فیروزه از رنج 30 تا 340 وات استفاده می نمایند:

ظرفیت تولید نیروگاه خورشیدی

نرخ پایه

(ریال بر کیلووات ساعت)

نرخ پایه با احتساب ضریب تشویقی

1/014=(9/5% × 15%)+1

ریال بر کیلووات ساعت

با ظرفیت تولید KW 20 و کمتر

8000

8112

با ظرفیت تولیدKW 20  تاKW 100

7000

7098

با ظرفیت تولیدKW 100  تاMW 10

4900

4968

با ظرفیت تولید MW 10  تا MW 30

4000

4056

با ظرفیت تولید بیش از MW 30  

3200

3245