به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

افزایش نرخ پایه خرید تضمینی برق ناشی از اعمال ضرایب تشویقی برای نیروگاه هایی که از اینورتر 5 کیلووات مدل NSI5000-TL و نرم افزار بستر ارتباطی شرکت نیان الکترونیک استفاده می نمایند:

 

ظرفیت تولید نیروگاه خورشیدی

نرخ پایه

(ریال بر کیلووات ساعت)

نرخ پایه با احتساب ضریب تشویقی

1/096=(30%×27%+5%×30%)+1 

ریال بر کیلووات ساعت

با ظرفیت تولید kW 20 و کمتر

10400

11398

با ظرفیت تولیدkW 20  تاkW 100

9100

9973