به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

راهنمای تنظیم صورتحساب

راهنمای تنظیم صورتحساب

مخصوص قراردادهای مطابق بند ب ماده 133 برنامه پنجم

 

برای محاسبه تعدیل قیمت فروش برق نیاز به چهار عامل در فرمول تعدیل است که همگی توسط سایت بانک مرکزی ایران اعلام می گردند:

1- شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال پرداخت

2- شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال بهره برداری(تجاری)

3- متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در دوره یک ساله قبل از زمان پرداخت

4- متوسط نرخ رسمی تسعیر ارز (یورو) در دوره یک ساله قبل از شروع بهره برداری (تجاری)

ضمن اینکه ضریب آلفا توسط فروشنده اعلام می گردد و مقدار مجاز آن بین 0.15 تا 0.3 است.

 
راهنمای تنظیم صورتحساب   

 

موارد 1 و 2 از طریق پیوند زیر قابل دریافت هستند:

http://www.cbi.ir/category/1611.aspx

موارد 3 و 4 پس از وارد کردن ابتدا و انتهای بازه های زمانی مورد نظر و نوع ارز یورو از طریق پیوند زیر قابل دریافت هستند:

http://www.cbi.ir/exratesadv/exratesadv_fa.aspx

پس از وارد کردن موارد فوق در فرمول، ضریب تعدیل که تا 5 رقم اعشار گرد می شود به دست می آید. با ضرب آن در مبلغ پایه خرید برق (مندرج در ماده 2 شرایط خصوصی قرارداد)، مبلغ واحد به ازاء هر کیلووات ساعت تولید معادل در صورتحساب مشخص خواهد شد که تا 2 رقم اعشار گرد می شود.

 

برای محاسبه تولید معادل جهت درج در صورتحساب فروش برق تجدیدپذیر احتیاج به مقدار تولید خالص نیروگاه و همچنین ضرایب بهای ساعتی داریم که هر دو مورد از طریق سایت مدیریت شبکه برق ایران قابل دریافت هستند.

تولید خالص نیروگاه پس از وارد کردن شناسه کاربر و کلمه عبوری که از طرف شرکت مدیریت شبکه برق ایران در اختیار فروشنده برق قرار می گیرد، از طریق پیوند زیر قابل دریافت می باشد:

http://meteringamr.igmc.ir

ضریب بهای ساعتی قابل استفاده برای تنظیم هر صورتحساب آخرین ویرایش ضریب بهای ساعتی درج شده در پیوند زیر می باشد:

http://www.igmc.ir/Documents-Management?EntryId=307808

تولید معادل در هر ساعت از شبانه روز از ضرب تولید خالص آن ساعت در ضریب بهای آمادگی همان ساعت حاصل می شود که با جمع تولید معادل در تمام ساعات یک ماه، تولید معادل آن ماه برای درج در صورتحساب به دست می آید.

حاصل ضرب مبلغ واحد در تولید معادل مساوی با مبلغ کل صورتحساب فروش برق تجدیدپذیر خواهد بود.