به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

توجه متقاضیان احداث نیروگاه های برق تجدیدپذیر و پاک را به مقررات مالیاتی و معافیت های مقرر در ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم جلب می نماید .


 

ماده 132 قانون مالیات های مستقیمماده 132 قانون مالیات های مستقیم