سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق / سرمایه گذاری / راهنمای سرمایه گذاری در حوزه بهره وری انرژی

قرارداد تضمینی خرید خدمات انرژی
قرارداد تضمینی خرید خدمات انرژی به استناد ماده 17 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و آیین نامه اجرایی آن مصوب 94/5/18 و به منظور حمایت و توسعه کسب و کار شرکت های خدمات انرژی و اجرای طرح های بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از مشارکت بخش خصوصی تنظیم گردیده است.
این قرارداد سه جانبه که از نوع قراردادهای مبتنی بر عملکرد است، بین گیرنده خدمات انرژی به عنوان کارفرما، شرکت خدمات انرژی به عنوان سرمایه گذار و اجرا کننده اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی، و شرکت برق منطقه ای یا توزیع نیروی برق به عنوان تضمین کننده پرداخت های حاصل از صرفه جویی انرژی، منعقد می شود.
کارفرما و شرکت خدمات انرژی برای اندازه گیری و صحه گذاری و نیز در موارد بروز اختلاف از خدمات شرکت های مشاور بهینه سازی ذیصلاح استفاده می نمایند. بر اساس گزارش های صحه گذاری و اندازه گیری (M&V) تایید شده و پیشرفت و تحقق اهداف طرح، حق الزحمه شرکت خدمات انرژی مطابق شرایط از پیش تعیین شده، پرداخت خواهد شد.

 

 

در باره شرکت های خدمات انرژی درباره شرکت های خدمات انرژی