به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

 فعالیتها در حوزه انرژی زمین گرمایی:
فعالیت های نیروگاهی زمین گرمایی در کشور:
1-    پروژه توسعه میدان و احداث نیروگاه زمین گرمایی(در دست انجام)
این پروژه در سال 1380 آغاز شده و در حال انجام می باشد. از فعالیت های انجام شده در راستای این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
اقدامات اولیه جهت نصب پایلوت 3-4 مگاواتی
انجام حفاری های تولیدی و توصیفی
داده برداری و کنترل های مربوط به محیط زیست
از دستاوردهای این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
اکتشاف و توسعه میدان زمین گرمایی سبلان (مشکین شهر) جهت احداث نیروگاه به ظرفیت 55 مگاوات در 2فاز
دستیابی به فن آوری بهره برداری از منابع زمین گرمایی در کشور و بومی نمودن دانش آن
شناسایی پتانسیلهای غیرفسیلی منابع انرژی
ایجاد تنوع در سبد انرژی کشور
توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق محروم
حفاظت از محیط زیست با بهره برداری از منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر و متناسباً کاهش مصرف منابع فسیلی
2-    انجام اقدامات لازم بمنظور احداث نیروگاه پایلوت زمین گرمایی به ظرفیت 5 مگاوات در منطقه مشکین شهر
3-    انجام مطالعات زمین شناسی ساختمانی و تهیه نقشه مربوطه در منطقه سبلان
4-     مطالعه هیدروژئولوژی منطقه سبلان
فعالیتها در حوزه انرژی زمین گرمایی:
1-    انجام مطالعات مقدماتی پتانسیل سنجی انرژی زمین گرمایی در کل کشور
این پروژه در بازه زمانی 1375 لغایت 1378 انجام شده و شامل سه فاز می باشد.  فاز اول آن بررسی و مطالعه روشهای اکتشافی در کشورهای جهان ، فاز دوم آن معرفی ده منطقه پتانسیل دار در ایران و فاز سوم آن انجام مطالعات زمین شناسی و ژئوشیمیایی و محاسبه دمای مخزن در دو منطقه از ده منطقه فاز دوم می باشد. از عمده دستاوردهای این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
معرفی 10 منطقه در کشور به عنوان مناطق پتانسیل دار
انجام مطالعات زمین شناسی مقدماتی و ژئوفیزیکی
محاسبه دمای مخزن در مناطق تفتان ، بزمان ، بیجار و تکاب
 2-   انجام مطالعات تکمیلی پتانسیل سنجی انرژی زمین گرمایی در مناطق سبلان ، دماوند
فاز اول این پروژه تحقیقاتی توسط سازمان انرژی اتمی ایران اجراء گردیده و در سال 1383 پایان یافته است و جهت اجراء فازهای بعدی از سال 1384 به سازمان انرژی های نو ایران انتقال یافته و نتایج و پیشنهادات حاصله جهت برنامه ریزی برای فازهای بعدی در دست اقدام می باشد.  نتایج حاصل از مطالعات اکتشافی که در سالهای قبل در مناطق زمین گرمایی بوشلی (جنوب سبلان) و دره قطور (خوی) انجام گرفته حکایت از وجود ذخائر زمین گرمایی در اعماق فوق دارد. حفر یک گمانه اکتشافی به عمق 600 متر و انجام عملیات چاه پیمانی در آن منطقه نشان داد که افزایش دما به ازای عمق ، ‌بیش از حد نرمال می باشد (حد نرمال حدود 3 درجه به ازای هر 100 متر عمق می باشد) به طوری که دمای اندازه گیری شده در عمق 500 متری گمانه فوق بیش از 100 درجه سانتی گراد ثبت گردیده است .با انجام مطالعات فوق مشخص گردید مناطق مذکور دارای چندین زوم مقاومت پایین می باشند که این زومها می توانند مخازن زمین گرمایی باشند . سایر فعالیتهای صورت گرفته در خصوص این پروژه عبارتند از :
تهیه نقشه توپوگرافی 5000/1 میدان زمین گرمایی دره قطور
مطالعات چاه پیمایی در داخل گمانه اکتشافی 600 متری میدان زمین گرمایی دره قطور
مکاتبات و مذاکرات در مورد چیلرهای جذبی آمونیاکی جهت سردخانه های زمین گرمایی
مطالعات و تحقیقات در مورد نیروگاه تولید برق از انرژی زمین گرمایی
رقومی سازی نقشه های موجود
بررسی نتایج مطالعات شرکت انل
بررسی چشمه های آبگرم
انجام مطالعات  تکمیلی پتانسیل سنجی انرژی زمین گرمایی در منطقه دماوند
دستاوردهای عمده این پروژه عبارتند از:
تهیه بانک اطلاعاتی به منظور تعریف پروژه زمین گرمایی دماوند
بازنگری نتایج مطالعات شرکت انل
 3-  مطالعات فنی و اقتصادی پمپ حرارتی زمین‌گرمایی و مقایسه با سایر سیستم‌های گرمایشی- سرمایشی
این پروژه در سال 1389 آغاز شده و در حال انجام می باشد. از فعالیت های انجام شده در راستای این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
تکمیل اطلاعات سیستم‌های رایج گرمایشی و سرمایشی در کشور
تکمیل اطلاعات مربوط به پمپ حرارتی زمین‌گرمایی
جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها و نهادهای دولتی سهیم در تأمین انرژی
جلسه برگزار شده و قرار شد دو دفتر زمین گرمایی و دفتر تحقیقات با هم شرح خدمات جدیدی ارائه کنند و به پیمانکار ابلاغ کنند تا شرح خدمات جدید اجرا شود.
دستاوردهای این پروژه شامل شناخت سیم‌های پمپ حرارتی زمین‌گرمایی GHP و همچنین مطالعات فنی و اقتصادی در زمینه پمپ حرارتی زمین‌گرمایی و ارائه قوانین حمایتی می باشد.
4-   تهیه نقشه فاز صفر اطلس زمین گرمایی استان اردبیل(در دست انجام)
این پروژه در سال 1387 آغاز شده و در حال انجام می باشد. از فعالیت های انجام شده در راستای این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
انتقال بخشی از داده ها به نقشه رقومی
تهیه نقشه زمین شناسی  1:100000  منطقه
بررسی و تفسیر نقشه ای زمین شناسی 1:100000
بازدید از منطقه و نمونه برداری از چشمه های آبگرم استان اردبیل
انتقال داده ها به نقشه رقومی که امری مستمر بوده و  تا پایان پروژه ادامه دارد در آذر ماه نیز انجام شده است.
انجام آنالیز های ژئو شیمیایی ( غیر از نمونه های ایزوتوپی و گازی )
بررسی مطالعات ژئو فیزیک منطقه
تهیه پروفیل های نقشه زمین شناسی
انجام مطالعات و بررسی های سنجش از دور (دورسنجی)
مطالعات ژئو فیزیک منطقه
مطالعات ژئو شیمیایی منطقه
آنالیز نمونه های جمع آوری شده از چشمه های استان اردبیل
اندازه گیری ویژگی های چشمه های آبگرم استان اردبیل (دمای چشمه ها، PH و ...)
بررسی مجدد نقشه زمین شناسی منطقه به لحاظ همخوانی نقشه های مجاور هم از نظر لیتولوژی و روندهای تکتونیکی
 5-  امکان سنجی طرح جامع استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی در منطقه مشکین شهر و تکمیل طرح جامع انواع کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی (در دست انجام)
این پروژه در سال 1389 آغاز شده و در حال انجام می باشد. از فعالیت های انجام شده در راستای این پروژه می توان به جمع‌آوری اطلاعات پایه مورد نیاز پروژه شامل اطلاعات راه و جاده، خطوط انتقال برق، گاز، آب، ویژگی‌های منطقه‌ای و ..... اشاره نمود:
دستاوردهای حاصل از این پروژه عبارتند از:
جمع‌آوری اطلاعات پایه و اولیه درخصوص کاربرد مستقیم انرژی زمین‌گرمایی
طراحی و تحلیل اقتصادی کاربردهای حرارتی زمین‌گرمایی
تهیه طرح جامع استفاده از سیستم از انرژی زمین‌گرمایی
 6-  بررسی و شناخت فناوریهای نیروگاههای زمین گرمایی و امکانسنجی ساخت دستگاهها، تجهیزات و قطعات آن در داخل کشور
این پروژه در سال 1387 آغاز شده و در حال انجام می باشد. از فعالیت های انجام شده در راستای این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
تهیه گزارش تجهیزات موردنیاز استخراج گرما از زمین
تهیه گزارش تجهیزات مورد نیاز سیکل تولید توان
تهیه گزارش تجهیزات جانبی مورد نیاز سیکل تولید توان
دسته بندی و جداسازی تجهیزات
تجهیزات در معرض خوردگی شیمیایی
تجهیزات در معرض خوردگی یا رسوب
شناسایی شرکتهای داخلی و خارجی
بررسی عوامل خرابی تجهیزات نیروگاهی
بررسی راهکارهای پیشگیری و رفع خرابی های احتمالی
شناسایی و ارائه لیست نرم افزارهای متداول جهت طراحی
از دستاوردهای این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
شناخت امکانات داخلی جهت ساخت تجهیزات و دستگاهها و سیستمهای داخلی نیروگاه
شناخت پتانسیل نیروی انسانی داخلی و برنامه ریزی جهت ساخت ، حمل ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری
کاهش هزینه تمام شده ساخت نیروگاه
بومی سازی و انتقال تکنولوژی مربوط به احداث نیروگاه های زمین گرمایی
7- طراحی و ساخت نصب و آزمایش پمپ حرارتی زمین گرمایی به ظرفیت 5/1 تن تبرید و بررسی تاثیرات شرایط اقلیمی بر عملکرد هیت پمپ حرارتی زمین گرمایی در 4 شهر طالقان، اهواز، بندرعباس و رشت
با طراحی و نصب پمپ حرارتی در شهرهای فوق الذکر نسبت به کاهش مصرف انرژی در حالت های گرمایشی و سرمایشی اقدام گردید. در این پروژه مشخص گردید که در یک دستگاه به ظرفیت 18000 بی تی یو بر ساعت در حالت گرمایش میزان مصرف انرژی بین 800 تا 1000 وات می باشد و در حالت سرمایش مصرف انرژی به 900 تا 1100 وات خواهد رسید. در نتیجه راندمان مجموع و یا COP دستگاه بین 4.4 الی 4.7 متغیر خواهد بود.
8-  پتانسیل سنجی انرژی زمین گرمایی در منطقه محلات
منطقه محلات از جمله مناطقی بوده که در مرحله نخست پتانسیل سنجی سراسری زمین گرمایی که در سالهای 78-77 انجام شد بعنوان منطقه حائز پتانسیل زمین گرمایی معرفی گردید و پیش بینی میشود که بتوان از پتانسیل مخازن این منطقه در جهت استفاده های مستقیم بهره برداری نمود . به منظور تحقیقات بیشتر درخصوص این میدان و کوچک نمودن محدوده معرفی شده قبلی به محدوده یا محدوده هائی مستعدتر ،  پروژه پتانسیل سنجی انرژی زمین گرمایی در منطقه محلات تعریف و اجراء میگردد.
از اهداف این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
انجام تحقیقات بیشتر در خصوص میدان زمین گرمایی محلات به منظور مشخص کردن محدوده های   مستعد تر دارای انرژی زمین گرمایی و شناخت اولیه در خصوص پتانسیل میدان و کاربرد های آن
معرفی طرحهای کاربردی میدان بر اساس تحقیقات انجام شده
تعیین راهکار جهت مطالعات و اقدامات بعدی میدان
 9-   طراحی و ساخت مبدل دو لوله ای جهت تبدیل یک کولر گازی به پمپ حرارتی زمین گرمایی
در این پروژه نسبت به تغییر یک کولر گازی به ظرفیت 18000 بی تی یو بر ساعت به یک پمپ حرارتی زمین گرمایی با استفاده از یک مبدل حرارتی دو لوله ای اقدام شده است. در هنگام کار یک کولر گازی 18000 جهت تامین سرمایش محیط می بایست برق به میزان 2200 الی 2500 وات مصرف شود. با اجرای این پروژه بجای انتقال حرارت به هوای محیط، پمپ حرارتی زمین گرمایی حرارت را به آب موجود در داخل لوله های کویل زمینی انتقال داده و توسط این مبدل دو لوله ای مصرف برق در حدود 30% کاهش یافت.
توانمندی های حاصله در کشور در حوزه انرژی زمین گرمایی:
در پروژه توسعه میدان زمین گرمایی و ساخت نیروگاه مشکین شهر مراحل حفاری چاهها،بهره برداری از چاه ها در دوره تست،ساخت دستگاههای مربوط به تست در کشور کاملا بومی شده و توسط متخصصان داخلی به انجام رسیده است.
همچنین در زمینه استفاده از پمپ های حرارتی زمین گرمایی تا کنون تکنولوژی نصب کویل های زمینی به صورت کامل و 100% در کشورمان ایران بومی شده است.