به تارنمای سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خوش آمدید.

الحاقیه شماره یک اسناد مناقصه شمار 2 سرمایه گذاری در پروژه نیروگاه تجدید پذیر و پاک با ظرفیت بیش از 10 مگاوات

  پیرو درخواست برخی از مناقصه‌گران، زمان ارسال اسناد و بازگشایی پاکات مناقصه مذکور که مطابق بند 5 شرایط شرکت در مناقصه ساعت 10 صبح مورخ99/10/22 تعیین شده بود، به روز دوشنبه مورخ 99/11/6 و رأس ساعت 10 موکول گردید.سایر شرایط مناقصه به قوت خود باقی است.
این الحاقیه جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و میبایست مهر و امضاء مجاز گردیده و به همراه پاکت "ب" ارائه گردد.


آگهی فراخوان انتخاب مشاور تهیه اسناد و همکاری در برگزاری مناقصه بین المللی جهت احداث نیروگاه تجدیدپذیر

آگهی فراخوان انتخاب مشاور شماره ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۰۰۰۰۰۰۲

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) در نظر دارد خدمات مشاوره تهیه اسناد و همکاری در برگزاری مناقصه بین المللی جهت احداث نیروگاه تجدیدپذیر به شماره ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۰۰۰۰۰۰۲ را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری انتخاب مشاور از دریافت اسناد ارزیابی(RFQ) و اسناد فنی (RFP) تا ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.
- تاریخ انتشار اسناد ارزیابی کیفی (RFQ) در سامانه: ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 99/9/25.
- مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان از سامانه: ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 99/9/25 لغایت ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 99/9/30.
- زمان عودت اسناد ارزیابی کیفی کیفی (RFQ) در سامانه: ساعت 10 روز دو شنبه مورخ 99/10/15
- شرکت های واجد شرایط در فراخوان: کلیه شرکت های مشاوره که گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره در رشته های انرژی های تجدیدپذیر و یا تولید نیرو با حداقل پایه 3 و ظرفیت مجاز کاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارا باشند.
نشانی کارفرما: شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، جنب بزرگراه یادگار امام، ساختمان ساتبا، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)، طبقه همکف، دفتر قراردادها و امور حقوقی - تلفن: 88084882
لازم به ذکر است که این فراخوان در سامانه الکترونیک دولت برگزار می گردد.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934